Viasat 6 (Thor 5)

Viasat 6 (Thor 5 0.8W, 2017-08-15 09:46)